Detaljer

Titel Johan Christopher Toll som militär och politiker under Gustav III
Författare Mellander, Karl
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1933
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv; militärhistoriska perspektiv