Detaljer

Titel Bidrag till den inre statsförvaltningens historia under Gustaf den förste : hufvudsakligen i afseende på Småland : akademisk afhandling
Författare Berg, Gustaf
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1893
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde förvaltningshistoria
Särskilda perspektiv