Detaljer

Titel De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen från Poltavaslaget 1709 till fredsbrottet 1715
Författare Lundberg, Bengt
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1893
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv