Detaljer

Titel Statstjänare och jordägare : adelsideologi i Per Brahe den äldres "Oeconomia"
Författare Eriksson, Bo
Disputationsort Stockholm
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv