Detaljer

Titel En fiende till civilisationen : manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet
Författare Gustafsson, Tommy
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde idé- och kulturhistoria
Särskilda perspektiv genusperspektiv