Detaljer

Titel Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år
Författare Ammert, Niklas
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok 1914-
Geografiskt rum Sverige
Sakområde historiska vetenskaper
Särskilda perspektiv