Detaljer

Titel Wool and society : manufacturing policy, economic thought and local production in 18th-century Iceland
Författare Róbertsdottir, Hrefna
Disputationsort Lund
Utgivningsår 2008
Avhandlingstyp monografi
Språk engelska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Norden
Sakområde socialhistoria (inkl ekonomisk historia)
Särskilda perspektiv