Detaljer

Titel 1809 : statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocess
Författare Sundin, Anders
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 2006
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv