Detaljer

Titel De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och England 1633-1654
Författare Heimer, August
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1893
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv