Detaljer

Titel Bidrag till Svenska Pommerns historia 1630-1653
Författare Malmström, Oscar
Disputationsort Lund
Utgivningsår 1892
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv