Detaljer

Titel Arvid Bernhard Horn : biografisk studie. 1
Författare Grauers, Sven
Disputationsort Göteborg
Utgivningsår 1920
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde politisk historia
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv