Detaljer

Titel Gustaf Adolf inför tyska kriget
Författare Ahnlund, Nils
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1918
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum Sverige
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv biografiska perspektiv