Detaljer

Titel Kriget och tillståndet i Vesterbotten 1809 : jämte föregående historik öfver ryssarnes infall i Vesterbotten på 1700-talet
Författare Regnér, Per Bengtsson
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1891
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv militärhistoriska perspektiv