Detaljer

Titel De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbrittanien under Gustaf IV Ad. krig emot Napoleon intill konventionen i Stralsund d. 7 sept. 1807
Författare Key-Åberg, Karl Vilhelm Viktor
Disputationsort Uppsala
Utgivningsår 1890
Avhandlingstyp monografi
Språk svenska
Epok tidigmodern tid
Geografiskt rum svenska gränsöverskridande studier
Sakområde utrikespolitisk historia
Särskilda perspektiv