Vad är DokHist?

DokHist är en sökbar databas över de godkända doktorsavhandlingar i ämnet historia som sedan 1890 (tidpunkten för etablerandet av forskarutbildningen i ämnet) har lagts fram vid svenska universitet. Databasen har upprättats av Stefan Eklöf Amirell med stöd av Riksbankens jubileumsfond och i anslutning till projektet Bibliografi över svenska avhandlingar i historia 1976–2005.

Värd för databasen är Historiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Databasens innehåll

I databasen har avhandlingar från de historiska institutionerna eller enheterna vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala (samtliga från 1890 och framåt), Umeå (från 1977), Växjö och Örebro (båda från 2001) tagits med. Vidare har ett urval av avhandlingarna från Institutionen för tema vid Linköpings universitet (från 1985) inkluderats. Valet att ta med Linköpingsavhandlingarna har inte varit självklart då avhandlingarna formellt sett inte läggs fram inom historieämnet. Eftersom Linköping emellertid utgör en av de mest betydande historievetenskapliga forskningsmiljöerna i Sverige skulle det emellertid vara mer missvisande för helheten att inte ta med de historiskt inriktade avhandlingarna därifrån än att göra det.

För perioden 1890–1975 grundar sig uppgifterna på Birgitta Pikwers Bibliografi över licentiat- och doktors-avhandlingar i historia 1890–1975 från 1980. För åren 1976–1989 och från och med 2002 har bibliografin sammanställts utifrån listor från de historiska institutionerna eller motsvarande. I vissa fall har dessa listor varit tillgängliga via respektive institutions eller universitets hemsida på Internet, särskilt avseende den senare perioden. För åren 1990–2001 har utgångspunkten varit de bibliografiska sammanställningar som Peter Aronsson (1997 och 2003) har gjort och generöst ställt till förfogande, förutom vad gäller Linköpings universitet. De av Pikwer och Aronsson sammanställda uppgifterna har kontrollerats, och i vissa fall korrigerats, mot uppgifter ur LIBRIS och från de historiska institutionerna.

Målsättningen är att DokHist ska uppdateras årligen och att föregående års avhandlingar ska finnas förtecknade i databasen senast före februari månads utgång nästkommande år. Information om uppdateringar och förändringar i databasen läggs efterhand ut under rubriken ”Senaste nytt”.

Principer för klassificering av avhandlingarna

De använda kategorierna för språk, avhandlingstyp, epok, geografiskt rum, sakområde och särskilda perspektiv framgår av respektive rullgardinsmeny i sökformuläret. Klassificeringen har i de flesta fall gjorts utifrån avhandlingarnas titel.

Beträffande epok-, rums- och sakområdesavgränsningarna har det i tidigare historiografiska undersökningar (förutom de ovan nämnda studierna av Aronsson även Blom 1980) använda systemet i huvudsak följts.

Några smärre justeringar har emellertid gjorts. Beträffande epokindelningarna har den mer internationellt gångbara avgränsningen 1815 använts istället för 1809 och 1914 har använts istället för 1917. För statistiska syften har samtliga avhandlingar sorterats under den epok som de huvudsakligen behandlar även om en, eller, i något fall flera, epokgränser överskrids. Om lika många år på vardera sidan om en epokgräns behandlas har avhandlingen ifråga sorterats under den senare epoken. Även om detta förfarande kan förefalla missvisande i det enskilda fallet motiveras det av att den sammantagna statistiken blir mer rättvisande och lättare att tolka.

Ifråga om den rumsliga anknytningen har tre justeringar gjorts. Den första är att uppdelningen mellan ”Sverige allmänt” och ”Sverige lokalhistoria” har slagits samman till en kategori (”Sverige”) på grund av svårigheterna att bedöma om syftet med och fokus i en lokalhistoriskt inriktad avhandling i första hand ligger på det undersökta lokala planet eller på en mer generaliserande nationell nivå. Den andra förändringen är att den tidigare använda kategorin ”Sveriges förbindelser med andra länder” har ersatts med det bredare begreppet ”svenska gränsöverskridande studier.” Det senare inbegriper såväl Sveriges utrikesförbindelser (av politisk, ekonomisk och annan art) som svensk migration till och från utlandet, svenska bilder av skeenden och företeelser i omvärlden samt jämförande studier av svenska och utländska förhållanden. Den tredje förändringen är att kategorin ”internationella studier” har använts för att beteckna världsdelsöverskridande eller ej rumsligt avgränsade ämnen utan direkt beröring med Sverige.

Beträffande sakområdesindelningen har kategorin ”biografier” uteslutits och istället behandlats som ett särskilt perspektiv. Anledningen till denna justering är att de biografiskt inriktade studierna utan svårigheter kan sorteras in under något av de andra huvudsakliga sakområdena vilket ger en mer rättvisande bild av materialet som helhet. Samma sak gäller för kategorin militär- och krigshistoria som i tidigare sammanställningar figurerade både under sakområdet utrikespolitisk historia och förvaltningshistoria. Vidare har de av Peter Aronsson använda underkategorierna till socialhistoria, kvinno-, mans- och genushistoria, här betraktats som ett särskilt perspektiv (genusperspektiv) vilket möjliggör en mer rättvis sakområdesklassificering av flertalet avhandlingar som signalerar ett sådant perspektiv i titeln.

Uppgifter om antal sidor har huvudsakligen hämtats ur LIBRIS och avser numrerade (med arabiska siffror) sidor. För sammanläggningsavhandlingar har sidantalet för samtliga i avhandlingen ingående texter summerats.

Referenser

Aronsson, Peter (1997) Historisk forskning på väg – vart? : en översikt över avhandlingar och forskningsprojekt vid de historiska universitetsinstitutionerna samt en kritisk granskning av den officiella vetenskapliga debattens form och funktion i Sverige 1990–1996, Rapporter från Högskolan i Växjö. Humaniora, Nr 1, Växjö : Högskolan i Växjö.
― (2003) ”Bilaga : svenska avhandlingar i historia 1997–2001”, i Högskoleverket, Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i historia vid svenska universitet och högskolor, Högskoleverkets rapportserie 2003: 12 R, Stockholm : Högskoleverket, s. 167–196.
Blom, Conny (1980) Doktorsavhandlingarna i historia 1890–1975 : en kvantitativ studie, Delrapport 7 inom UHÄ-projektet Forskarutbildningens resultat 1890–1975, Lund : Historiska institutionen, Lunds universitet.
Pikwer, Birgitta (1980) Bibliografi över licentiat- och doktors-avhandlingar i historia 1890–1975, Delrapport 7 inom UHÄ-projektet Forskarutbildningens resultat 1890–1975, Lund : Historiska institutionen